Regulamin Muzeum Mydła i Historii Brudu

Regulamin Muzeum Mydła i Historii Brudu

I. Godziny zwiedzania

 1. Obiekt Muzeum Mydła i Historii Brudu jest otwarty od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do niedzieli.

 2. Muzeum jest nieczynne zawsze każdego 1 stycznia, w każdą Niedzielą Wielkanocną, 1 listopada oraz w dniach 24-26 grudnia.

 3. W wyjątkowych sytuacjach Muzeum może być nieczynne w inny dzień, jednak Zwiedzający zostaną o tym poinformowani na kanałach społecznościowych Muzeum oraz na stronie muzeummydla.pl

 4. Standardowe godziny zwiedzania to: 10:00; 11:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00. Zwiedzanie w języku angielskim: 13:00; 14:30. Ze względu na elastyczność i dostosowanie do większych rezerwacji, godziny mogą się zmieniać. Dlatego w przypadku dużych grup, należy skontaktować się z naszymi pracownikami.

 5. W sezonie letnim (IV-VI) pierwsze zwiedzanie odbywa się o 10:00, następne w odstępach godzinnych.

 6. W przypadku braku miejsc, istnieje możliwość rezerwacji dla grup w godz. 8:00, 9:00, 18:00 i 19:00. Jeśli jednak grupa chce zwiedzić Muzeum poza 10:00-18:00, wówczas wzrasta cena biletu grupowego do wartości ceny biletu indywidualnego.

 7. Informacje dotyczące cennika, dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej www.muzeummydla.pl

II. Opłaty za zwiedzanie

 1. Zwiedzanie jest odpłatne. Cennik dostępny jest w Muzeum i na www.muzeummydla.pl Bilet indywidualny: 29 zł; rodzinny 99 zł; grupowy 24 zł. Ceny biletów w ofertach łączonych dostępne są na stronie Muzeum oraz u pracowników Muzeum.

 2. Dopuszczalną formą płatności jest gotówka w polskich złotych lub kartą płatniczą.

 3. Muzeum oferuje bilety normalne, grupowe (od 10 osób wzwyż) oraz rodzinne.

 4. Bilet normalny obejmuje osoby dorosłe i dzieci od lat 3. Bilet uprawnia do zwiedzania oraz udziału w warsztatach robienia mydła. Bilet rodzinny przysługuje 4-5 osobom, wśród których minimum 1 osoba jest niepełnoletnia.

 5. Wstęp za 1 zł przysługuje opiekunom grup osób niepełnoletnich. Grupy przedszkolne - 1 opiekun na 5 dzieci, grupy szkolne - 1 opiekun na 10 osób.

 6. Pracownicy muzeów, osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, za okazaniem legitymacji, orzeczenia o niepełnosprawności płacą stawkę biletu grupowego.

 7. W przypadku braku odwołania rezerwacji i niestawienia się na wizytę placówka rezerwująca ponosi koszt zamówionych miejsc.

III. Zasady rezerwacji miejsc na zwiedzanie Muzeum Mydła i Historii Brudu

 1. Dla gości indywidualnych rekomendujemy złożenie rezerwacji w systemie rezerwacji muzeummydla.pl

  • Rezerwacji dokonuje się poprzez przejście na zakładkę”Zarezerwuj bilet”.

  • Złożenie zamówienia oraz jego opłacenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 minut od momentu wybrania dnia oraz godziny zwiedzania. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania rezerwacji.

 1. Dla grup zorganizowanych (10 osób lub więcej) – jest to obowiązkowe. Rezerwacja jest podstawą wejścia na daną godzinę do Muzeum.

 2. Rezerwacji dla osób indywidualnych można dokonać telefonicznie i mailowo oraz przez stronę muzeummydla.pl poprzez zakładkę “Zarezerwuj bilet”.

 3. Grupy zorganizowane są zobowiązane do uiszczenia przedpłaty w wysokości 200 zł. Numer konta: 16 1750 0012 0000 0000 3619 6335

 4. Przedpłaty można dokonać również osobiście gotówką lub kartą płatniczą.

 5. Rezerwacje dla grupy należy wysłać mailem z informacją, dotyczącą terminu i godziny wizyty, liczebności grupy, przedziału wiekowego oraz danych do kontaktu z placówką/osobą rezerwującą (nazwa placówki, imię, nazwisko, numer kontaktowy). Grupy zorganizowane zobowiązane są dołączyć dowód dokonania przedpłaty (pdf. wygenerowany z konta bankowego lub zdjęcie ekranu/zrzut ekranu dokonanej operacji przelewu) oraz podać dane do faktury. Jeśli dana osoba nie jest płatnikiem VAT, prosimy o imię i nazwisko oraz adres. W tytule wiadomości zawierającej dowód przedpłaty proszę umieścić na kogo rezerwacja, data i godzina przedpłacanej rezerwacji. Wraz ze zwrotną wiadomością, pracownik Muzeum wyśle fakturę na kwotę 200 zł. W dniu wizyty Zamawiający dopłaca pozostałą kwotę zgodnie z cennikiem.

 6. Rezerwacje grupowe Muzeum przyjmuje drogą mailową. Muzeum udziela informacji również telefonicznie lub osobiście, ale wpis do kalendarza rezerwacji odbywa się wyłącznie na podstawie wiadomości mailowej. Prosimy o zawieranie w mailu niezbędnych danych (data, godzina, placówka, liczba osób, numer kontaktowy itp.)

 7. Osoba składająca rezerwację jednocześnie wyraża zgodę na tymczasowe przechowanie danych osobowych niezbędnych do realizacji danej rezerwacji.

 8. Przedpłata dotyczy wybranej godziny i terminu rezerwacji i nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu możliwa jest do 1 miesiąca przed wizytą. W przypadku braku dostępności lub niemożności dopasowania pozostałych terminów opłata nie będzie zwrócona. Prosimy o rozważne dokonywanie rezerwacji.

 9. Przedpłatę i potwierdzenie rezerwacji należy przesłać do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia rezerwacji po tym czasie w przypadku braku przedpłaty. W razie potwierdzonej rezerwacji i braku jej odwołania oraz absencji Zamawiający otrzyma faktura na kwotę zamówionych miejsc.

IV. Płatność w systemie rezerwacyjnym muzeummydla.pl

 1. Płatność za Rezerwację Elektroniczną zamówioną za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za Rezerwację wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Rezerwacji wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.

 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia Rezerwacji. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

 5. Po opłaceniu Rezerwacji Klient otrzyma mailowo plik w formacie .pdf będący Elektroniczną Rezerwacją, który należy okazać pracownikowi Muzeum w dzień zwiedzania.

 6. Ceny wskazane na stronie muzeummydla.pl, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Zasady zwiedzania Muzeum Mydła i Historii Brudu

 1. Muzeum oferuje udział w warsztatach mydlarskich oraz zwiedzanie ekspozycji pod opieką przewodnika Muzeum.

 2. Standardowa liczebność grupy zwiedzającej wynosi od 1 do 40 osób. W poszczególnych przypadkach, za zgodą pracownika Muzeum i strony Zamawiającej, grupa może liczyć więcej osób. Muzeum nie bierze wówczas odpowiedzialności za komfort zwiedzania.

 3. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym rezerwację. Muzeum nie gwarantuje wejścia w przypadku braku rezerwacji.

 4. Osoby indywidualne dołączane są do grup zorganizowanych lub łączy się je w grupy, które zwiedzają Muzeum w godzinach proponowanych przez pracowników Muzeum.

 5. Podstawą zwiedzania Muzeum Mydła i Historii Brudu jest posiadanie biletu wstępu, uprawniającego do udziału w warsztatach mydlarskich oraz zwiedzania obiektu.

 6. Osoby niepełnoletnie zwiedzają Muzeum pod opieką dorosłych. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

 7. Przed zwiedzaniem Muzeum zaleca się zwiedzającym pozostawianie w szatni okryć wierzchnich oraz bagaży, z wyłączeniem rzeczy wartościowych. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

 8. Dozwolone jest robienie zdjęć do celów niekomercyjnych. Rejestracja audio-video jest zabroniona.

 9. Na terenie obiektu może być dokonywany zapis wizerunku gości poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu, goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów marketingowych Muzeum Mydła i Historii Brudu.

 10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

 11. Grupy zorganizowane powinny przybyć około 5 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu zakupienia biletów i ustalenia szczegółów wizyty.

 12. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin zwiedzania. Ewentualnie skrócona wizyta odbędzie się według pełnej stawki za zarezerwowane bilety.

 13. Muzeum – z przyczyn losowych – zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania. Jeśli zwiedzanie zostanie anulowane nie z winy Gości, zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów biletów.

 14. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji, które uległy uszkodzeniu oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Gości w Muzeum.

VI. Zachowania niedozwolone

 1. Zabrania się: przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania,

 2. Wynoszenia, przenoszenia i niszczenia eksponatów oraz wyposażenia Muzeum,

 3. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,

 4. Spożywania alkoholu i posiłków, palenia tytoniu oraz e-papierosów,

 5. Wnoszenia broni, materiałów niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i życiu.

VII. Uwagi końcowe

W razie zauważenia przez pracowników próby kradzieży, powiadamiamy Policję. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.

 

Muzeum Mydła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Długa 13-17
85-034 Bydgoszcz