Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU

aktualizacja z dnia: 7.11.2023 r.

 

 

§ 1. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

    1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy, organizowane przez Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Długa 13-17, 85-034 Bydgoszcz (zwany dalej „Organizatorem”).
    2. Muzeum – Muzeum Mydła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
    3. Pokaz – warsztaty z wyrobu mydła oraz zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem.
    4. Imprezy okolicznościowe – wydarzenia organizowane przez Muzeum opisane w ofercie dostępnej na stronie: www.muzeummydla.pl w zakładce oferty.
    5. Warsztaty i pokazy specjalne – warsztaty organizowane przez Muzeum opisane w ofercie dostępnej na stronie: www.muzeummydla.pl w zakładce oferty.
    6. Gość indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie większej niż 9 osób.
    7. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 10 do 35 osób, nie wliczając opiekunów grupy.
    8. Opiekun grupy – osoba lub grupa osób (dorosłych), które są uprawnione do zakupu biletu opiekuna przy zakupie biletów grupowych. Jeden opiekun przysługuje na każde zakupione, 10 otwartych biletów grupowych. Opiekun nie jest czynnym uczestnikiem pokazu, jego głównym zadaniem jest opieka nad grupą i jej koordynacja.
    9. Wejściówka – nazwa biletu na wydarzenie specjalne i urodzinki dla każdego uczestnika.
    10. Grupa przedszkolna – grupa dzieci uczęszczających do przedszkola, którym przysługuje specjalna forma zwiedzania dopasowana do potrzeb i wieku. Specyfika takiego zwiedzania wymaga rezerwacji pełnej godziny na wyłączność poprzez maila (rezerwacje@muzeummydla.pl). Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.muzeummydla.pl w zakładce oferty.
    11. Grupa osób z niepełnosprawnością –  grupa osób, którym przysługuje specjalna forma zwiedzania dopasowana do potrzeb i dodatkowej obecności opiekunów. Specyfika takiego zwiedzania wymaga rezerwacji pełnej godziny na wyłączność poprzez maila (rezerwacje@muzeummydla.pl). Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.muzeummydla.pl w zakładce oferty.
    12. Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy turystów zwiedzający Muzeum.
    13. Kupujący – Osoba, lub grupa osób, która zakupiła Bilet lub Wejściówkę do Muzeum Mydła i Historii Brudu.
    14. Bilet/Wejściówka – potwierdzenie umowy zawartej przez Gości z Muzeum zapewniające prawo do udziału w Pokazie, Warsztatach lub Wydarzeniach Specjalnych organizowanych przez Muzeum. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to stosować odpowiednio do liczby mnogiej i odwrotnie
    15. Bilet normalny – przysługuje każdej osobie dorosłej, nie objętej żadną z wymienionych w regulaminie ulg.
    16. Bilet ulgowy – przysługuje: dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, opiekunom osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, seniorom powyżej 65 roku życia oraz osobom objętym Kartą Dużej Rodziny. Bilet ulgowy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej przysługuje jednemu opiekunowi przypisanemu do jednej osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
   17. Bilet grupowy – przysługuje grupie osób (dzieci lub dorosłych) liczącej od 10 do 35 uczestników na jedną godzinę.
   18. Bilet opiekuna – przysługuje opiekunowi na każde 10 biletów grupowych. Obowiązuje jedynie w przypadku grup składających się z dzieci lub osób niepełnosprawnych.

§ 2. Postanowienia ogólne

    1. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin wejść i odbywania się wydarzeń, a także dni oraz godzin otwarcia i wejść na wystawy dostępne są na stronie internetowej www.muzeummydla.pl oraz w kasie Muzeum Mydła (zwanej dalej “Kasą”).
    2. Kasa jest czynna w następujących godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do niedzieli.
    3. Muzeum i Kasa jest nieczynna zawsze każdego 1 stycznia, w każdą Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada oraz w dniach 25-26 grudnia.
    4. W wyjątkowych sytuacjach Muzeum i Kasa mogą być nieczynne w inny dzień, jednak Zwiedzający zostaną o tym poinformowani na kanałach społecznościowych Muzeum oraz na stronie www.muzeummydla.pl.
    5. Wejścia na wydarzenia, w tym warsztaty i wystawy odbywają się o wyznaczonych godzinach, a liczba Zwiedzających przebywających jednorazowo na poszczególnych wydarzeniach, w tym warsztatach i wystawach, jest ograniczona.
    6. Szczegółowe informacje dotyczące ilości osób uczestniczących w wydarzeniach i zwiedzających wystawy dostępne są na stronie internetowej www.muzeummydla.pl oraz w Kasie.
    7. Dzieci w wieku do lat 16 mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
    8. Dzieci w wieku do lat 16 mogą uczestniczyć w pozostałych wydarzeniach, w tym warsztatach, wyłącznie pod opieką osób dorosłych chyba, że regulaminy tych wydarzeń wskazują inaczej.
    9. Kupującym nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt. 12 ustawy. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie uprawnia do zwrotu pieniędzy lub zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Pokazu oraz w przypadku odwołania rezerwacji lub zmiany liczby zwiedzających na zasadach określonych § 4.
    10. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy Zwiedzających innych Gości lub Grup Zorganizowanych, jeśli suma wszystkich Zwiedzających nie przekroczy 40 osób.
    11. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Każdorazowo wymagana jest indywidualna wycena.
    12. Grupy przedszkolne oraz grupy osób z niepełnosprawnościami są zobowiązane do wykupienia specjalnego rodzaju biletu.
    
13. Muzeum nie zezwala na wprowadzanie własnego tłumacza na zwiedzanie – jest to możliwe tylko w przypadku wykupienia zwiedzania na wyłączność lub, w szczególnych przypadkach, gdy zostanie ustalone z wyprzedzeniem, a obsługa muzeum wyrazi na to zgodę.
   14. Dzieci poniżej 3 roku życia uczestniczą w pokazie bezpłatnie.
   15. Uczestnictwo w pokazie oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestników w mediach społecznościowych na profilach organizatora.

§ 3. Sprzedaż biletów na zwiedzanie Muzeum i wydarzenia okolicznościowe

1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Organizatora, w tym wskazanych warsztatach i wystawach jest odpłatny.
    2. Udział w pozostałych wskazanych wydarzeniach organizowanych w ramach oferty programowej, w tym warsztatach i wystawach, może być bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.muzeummydla.pl.
    3. Zakupu biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie Muzeum można dokonać na stronie internetowej www.bilety.muzeummydla.pl lub w Kasie.
    4. Wysokość opłat za udział w wydarzeniach płatnych i za zwiedzanie Muzeum określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeummydla.pl oraz w Kasie.
    5. W indywidualnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie.
    6. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne oraz zakup biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie Muzeum są możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
    7. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje płatności Blik i karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w Kasie oraz na stronie internetowej www.muzeummydla.pl.
    8. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w momencie rezerwacji na wydarzenia specjalne i urodzinki w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych.
    9. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na wydarzenia płatne i zwiedzanie Muzeum w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w Kasie, u zewnętrznych pośredników sprzedaży.
    10. Zakupu biletów na zwiedzanie Muzeum oraz wydarzenia można dokonywać poprzez stronę internetową www.bilety.muzeummydla.pl oraz w Kasie.
    11. W ramach zakupienia biletów indywidualnych, każda osoba w ramach jednej rezerwacji może kupić do 9 biletów.
    12. Bilet zakupiony w Kasie należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
    13. Wejście do muzeum następuje w określonym na bilecie dniu i o określonej godzinie.
    14. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik .pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
    15. Bilety zakupione online i otrzymane drogą mailową po realizacji zamówienia należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego.
    16. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać dokument uprawniający do ulgi. W przypadku braku stosownego dokumentu należy wymienić Bilet ulgowy na Bilet normalny w Kasie.
    17. Bilet na zwiedzanie Muzeum można kupić w Kasie najpóźniej na 5 minut przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc
    18. Bilet na zwiedzanie Muzeum można kupić online najpóźniej na 20 minut przed planowaną datą zwiedzania pod warunkiem dostępności miejsc. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w Kasie.
    19.  Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 15 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
    20.  Maksymalna liczba osób podczas jednego zwiedzania to 35 osób. Grupy liczące więcej niż 35 osób muszą zostać podzielone na osobne godziny wejść.
    21.  W przypadku spóźnienia Gości poniżej 15 minut na zwiedzanie, ulega ono skróceniu o czas spóźnienia, a jego przebieg ustala przewodnik.
    22.  Gdy spóźnienie Gości na zwiedzanie wynosi powyżej 15 minut, pokaz zaczyna się niezależnie od spóźnienia. Wówczas Goście odgórnie pomijają którąś część zwiedzania (warsztaty mydlane lub zwiedzanie Muzeum).
    23.  W sytuacji opisanej w ust. 13, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.

 

§ 4. Ważność biletów i zwroty

    1. Opłacone bilety oraz zarezerwowane wejściówki na wydarzenia upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach lub wejściówkach
    2.  Bilety zakupione przez gości indywidualnych można zwracać wyłącznie w terminie do 7 dni przed terminem zwiedzania.
    3. Bilety zakupione przez grupy zorganizowane można zwracać wyłącznie w terminie do 30 dni przed terminem zwiedzania.
    4. W przypadku opłacenia biletów przez gości indywidualnych na zwiedzanie Muzeum i niezwrócenia ich w terminie 7 dni przed terminem zwiedzania, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
    5. W przypadku opłacenia biletów przez grupy zorganizowane na zwiedzanie Muzeum i niezwrócenia ich w terminie 30 dni przed terminem zwiedzania, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
    6. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
    7. Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane:
a. w Kasie – gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT);
b. najpóźniej w ciągu 7 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym.
    8. Biletów zakupionych online nie można wymienić na inny termin lub inny rodzaj biletu. W takiej sytuacji należy zgłosić zwrot biletów (o ile czas przewidziany na zwrot jeszcze nie upłynął), a następnie dokonać ponownego zakupu biletów online.
    9. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu do Muzeum, a także do odwołania możliwości wstępu. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.muzeummydla.pl lub mailowo. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety.
    10. Reklamacje dotyczące zwrotów można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu biletu mailowo na adres warsztaty@muzeummydla.pl lub listownie na adres Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, ul. Długa 13-17, 85-034, Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 5. Warunki korzystania z Muzeum

   1. Zabrania się: przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania.
   2. Wynoszenia, przenoszenia i niszczenia eksponatów oraz wyposażenia Muzeum.
   3. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących.
   4 . Spożywania alkoholu i posiłków, palenia tytoniu oraz e-papierosów.
   5. Wnoszenia broni, materiałów niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i życiu.
   6. W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków, Muzeum zastrzega sobie prawo do wyproszenia gości na zewnątrz budynku, jednocześnie bilety wstępu nie podlegają zwrotowi, a Organizator nie jest zobowiązany do zwrócenia kosztów uczestnikowi.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Mydła.
    2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
    3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług oraz dokonywania rezerwacji na wydarzenia bezpłatne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Katalog zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zależy od rodzaju podmiotu, na którego rzecz dokonywane są rezerwacja i zakup biletów lub usług:

 1. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
  i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
  ii. dane opcjonalne: numer telefonu, nazwa firmy/instytucji;
 2. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą VAT:
  i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  ii. dane opcjonalne: numer telefonu, numer PESEL;
 3. w przypadku rezerwacji i zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego z fakturą VAT:
  i. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  ii. dane opcjonalne: numer telefonu.

    4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Organizatora treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
    6. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
    7. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
    8. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
    9. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
    10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

    1. Zakupienie biletu oraz rezerwacja udziału w wydarzeniach pozostałych organizowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
    2. Regulamin jest dostępny na stronie www.muzeummydla.pl, www.bilety.muzeummydla.pl  oraz w Kasie.
    3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności Organizatora oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w Kasie i punkcie informacyjnym Organizatora lub mailowo na adres warsztaty@muzeummydla.pl.
    4. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8. Uwagi końcowe

W razie zauważenia przez pracowników próby kradzieży, niezwłocznie zawiadamiamy Policję. W przypadku osób nietrzeźwych lub przejawiających agresywne/niestosowne zachowanie, pracownicy mają obowiązek wezwania ochrony. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

Muzeum Mydła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Długa 13-17

85-034, Bydgoszcz